Tämä tietosuojaselosteen tarkoituksena on kuvata niitä henkilötietojen käsittelyä koskevia periaatteita ja käytäntöjä, joita Vähälä Yhtiöissä noudatetaan asiakkaiden yksityisyyden suojaamiseksi. Kaikkien asiakkaisiin liittyvien luottamuksellisten tietojen suojaaminen on Vähälä Yhtiöille erittäin tärkeää.Vähälä Yhtiöt on sitoutunut toiminnassaan noudattamaan tietosuojaan ja tietoturvaan liittyviä lakeja ja asetuksia. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan myös hyvää henkilötietojen käsittelytapaa.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679, annettu 27. päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) sekä Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n mukainen tietosuoja- ja rekisteriseloste

Laatimispäivä

25.5.2018

1. Tiedot rekisterinpitäjästä

Vähälä Logistics Oy
Y-tunnus: 2284032-6
Oritkarintie 1
90400 Oulu
Puh. 010 520 7800
Sähköposti: etunimi.sukunimi@vahala.fi

Sähköpostiosoite rekisteriä koskevissa asioissa

tietosuoja@vahala.fi

2. Rekisterin nimi

Vähälä Yhtiöiden verkkosivusto

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Vähälä Yhtiöiden asiakkaan tai potentiaalisen asiakkaan välinen suhde, asiakkaan antama suostumus, asiakkaan toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Vähälä Yhtiöiden asiakkaan tai potentiaalisen asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä muun muassa seuraavissa käyttötarkoituksissa:

 • asiakassuhteen ylläpitämiseen ja luomiseen
 • palveluiden tuottamiseen ja kehittämiseen
 • palveluiden markkinointiin ja myyntiin
 • maksusuoritusten valvontaan ja perintään
 • Vähälä Yhtiöiden liiketoiminnan ja asiakaspalvelun kehittämiseen

Henkilötietojen käsittelytehtäviä voidaan mahdollisesti ulkoistaa ulkopuolisille palveluntarjoajille tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoitteissa.

4. Tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia asiakasta tai potentiaalista asiakasta koskevia tietoja:

Perustiedot:

 • Nimi
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • asema yrityksessä
 • osoite

Asiakastilauksia koskevat tiedot:

 • Tarkempi informaatio tilausjärjestelmässä

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaiden henkilötietoja kerätään ensisijaisesti suoraan asiakkailta tilauksien, sopimusten tai yhteydenottojen perusteella ja silloin, kun asiakas käyttää Vähälä Yhtiöiden tarjoamia palveluita. Asiakkaiden, potentiaalisten asiakkaiden, sidosryhmien tai yksityisten henkilöiden tietoja voidaan kerätä Vähälä Yhtiöiden verkkosivulla olevien lomakkeiden välityksellä. Tällaisia lomakkeita ovat palaute-, tarjouspyyntö-, reklamaatio- sekä työnhakulomakkeet.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä, Suomen Asiakastieto Oy:stä tai jonkun muun osoite- ja päivityspalvelua tarjoavan palvelusta.

6. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään rekistereissä lain sekä liiketoiminnan edellyttämän ajan verran. Vähälä Yhtiöt voi käsitellä henkilötietoja verotuksellisiin ja lakisääteisiin tarkoituksiin niin kauan kuin se on tarpeen.

7. Henkilötietojen luovutukset ja siirrot

Vähälä Yhtiöt ei myy tai markkinoi henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

Vähälä Yhtiöt voi luovuttaa henkilötietoja valtuutetuille alihankkijoille siinä määrin, kun ne osallistuvat tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen. Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomasille tietosuojalainsäädännön asettamissa puitteissa.

Henkilötietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

8. Evästeiden käyttö

Vähälä Yhtiöt käyttää verkkosivustoillaan evästeitä parantaakseen verkkosivustonsa käyttökokemusta ja analysoidakseen verkkosivustonsa käyttöä. Eväste on pieni verkkosivustolla vierailun yhteydessä internet-selaimeen tallennettava tekstitiedosto, joka mahdollistaa verkkosivustolla vierailevien kävijöiden seurannan. Vähälä Yhtiöt ei kuitenkaan yhdistä evästeiden perusteella saatuja tietoja henkilötietoihin, joten tiedot pysyvät anonyyminä.

9. Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Vähälä Yhtiöt kiinnittää erityistä huomiota tietosuojaan ja tietoturvaan suojatakseen henkilötietoja. Tietosuojasta ja tietoturvasta huolehtivat siihen erikseen nimetyt henkilöt. Henkilötiedot on suojattu asianmukaisesti teknisin ja hallinnollisin keinoin.

Henkilötietoihin on pääsy ainoastaan Vähälä Yhtiöiden työntekijöillä ja valtuutetuilla alihankkijoilla. Henkilötietoihin pääsy on edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa.

10. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

10.1. Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja Vähälä Yhtiöt on hänestä kerännyt tai ettei rekisteriin ole tallennettu häntä koskevia tietoja. Tarkastusoikeuden käyttämistä koskeva pyyntö tulee esittää Vähälä Yhtiöille tämän tietosuojaselosteen kohdan 12 mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan kuitenkin evätä lainmukaisilla perusteilla. Tarkastusoikeuden käyttämisestä ei peritä maksua.

10.2. Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista tai poistamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia Vähälä Yhtiöitä oikaisemaan häntä koskevat epätarkat tai virheelliset henkilötiedot tai täydentämään puutteellisia henkilötietoja. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista.

Edellä mainittujen oikeuksien käyttämiseksi rekisteröidyn tulee esittää pyyntö Vähälä Yhtöille tämän tietosuojaselosteen kohdan 12 mukaisesti.

10.3. Rekisteröidyn oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä

Mikäli Vähälä Yhtiöt käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja, rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä. Pyyntö henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseksi tulee esittää Vähälä Yhtöille tämän tietosuojaselosteen kohdan 12 mukaisesti.

10.4. Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Niiltä osin kuin rekisteröity on itse toimittanut tietoja Vähälä Yhtiöille, joita käsitellään suostumuksen tai toimeksiannon perusteella, rekisteröidyllä on oikeus saada kyseiset tiedot itselleen yleisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Pyyntö tietojen saamiseksi tulee esittää Vähälä Yhtiöille tämän tietosuojaselosteen kohdan 12 mukaisesti.

10.5. Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle, jos se katsoo, että Vähälä Yhtiöt ei ole noudattanut sille tietosuojalainsäädännössä asetettuja velvollisuuksia.

10.6. Muut oikeudet

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla asiasta Vähälä Yhtiöille tähän tietosuojaselosteen kohdan 12 mukaisesti.

11. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Vähälä Yhtiöt voi ajoittain tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen. Jos tätä tietosuojaselostetta kuitenkin olennaisesti muutetaan, Vähälä Yhtiöt ilmoittaa asiasta tämän tietosuojaselosteen alussa ja verkkosivustolla 30 päivän ajan. Vähälä Yhtiöt suosittelee lukemaan tätä tietosuojaselostetta aika ajoin saadaksesi tiedon tähän tietosuojaselosteeseen mahdollisesti tehdyistä muutoksista.

12. Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn ja rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä meihin. Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt voidaan esittää rekisterinpitäjän toimipisteessä osoitteessa Oritkarintie 1, 90400 Oulu. Pyynnön esittäjän on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä.

Pyynnöt voidaan lähettää myös sähköpostilla osoitteeseen tietosuoja@vahala.fi.